thất nghiệp-Cơ trưởng Quang Đạt: 9 năm làm việc, lần đầu nghe đến những từ như 'dừng bay', 'nghỉ không lương', 'chấm dứt hợp đồng'