thành viên f(x) qua đời-Sởn da gà trước lời tiên tri về cuộc đời Sulli từ 2 năm trước: Chuẩn xác đến từng chi tiết nhưng chẳng ai tinError Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience