Thanh Hóa-Thanh Hóa dự kiến công bố hết dịch Covid-19 vào ngày 21/2