Thanh Hóa-Thanh Hoá phát hiện thêm 17 ca Covid-19 trong cộng đồng