thân cây rỗng-Tại sao có một số cây già bị rỗng thân nhưng vẫn sống được?