Tham ô-Quan tham Trung Quốc có 4 chiếc tủ chứa đầy tiền, gần chục xe sang