thảm họa trang phục dân tộc-Thảm họa trang phục dân tộc tại cuộc thi quốc tế, đến người mặc có khi chẳng muốn ngắm lại