thạc sĩ-Giảng viên đại học công lập: Người hơn 10 triệu, người 200 triệu/tháng