Texas-Hàn Thái Tú: Tôi chịu không ít đau thương, mất mát khi sang Mỹ