TẾ BÀO T-Nghiên cứu mới: Mắc cảm cúm thông thường có thể giúp tránh Covid-19 nhờ tế bào T