Tập đoàn Dầu khí-Bổ nhiệm Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội