tẩm xăng tự thiêu-Con trai tẩm xăng tự thiêu khi thấy cha dẫn bạn về nhà đánh bài