Tam Quốc diễn nghĩa-Vì sao Lưu Bị không phong tước cao cho Triệu Tử Long?

  • Vì sao Lưu Bị không phong tước cao cho Triệu Tử Long?

    Vì sao Lưu Bị không phong tước cao cho Triệu Tử Long?

    Triệu Tử Long trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được biết đến là nhân vật có võ nghệ tuyệt kỹ vô song, không chỉ dũng mãnh thiện chiến mà mưu lược cũng hơn người. Ông không hề thua kém nhiều thuộc hạ khác dưới quyền Lưu Bị nhưng chức quan mà ông được ban cho chỉ là hữu danh vô thực.

  • Vì sao Tào Tháo đến khi chết vẫn không dám xưng đế?

    Vì sao Tào Tháo đến khi chết vẫn không dám xưng đế?

    Tào Tháo lúc đó có xưng đế hay không, đây chỉ là vấn đề của tên gọi. Lệnh của hoàng đế là Tào Tháo ra, việc bổ nhiệm quan chức được ông chỉ thị, chính sách của triều đình cũng là do ông quyết định.