tai nạn-Té ngã khi qua khúc cua, một phụ nữ bị xe tải cán chết thương tâm