Tà Năng - Phan Dũng-RÒM đã chạy về đích, phim Việt còn đợi gì mà không thừa thắng xông lên?