sức khỏe Thương Tín-Thương Tín: 'Sống nhờ vào người khác, ăn mày người khác nhục lắm nhưng tôi hết đường rồi'