sức khỏe sinh sản-Đàn ông hay phụ nữ triệt sản thì tốt hơn?