Sức khỏe của lãnh đạo-Danh y chăm sóc sức khoẻ cho lãnh đạo TQ: 6 "lời vàng" cho lãnh đạo, ai cũng nên áp dụng