sư thích thanh toàn-Biệt phủ, trang trại được sư Toàn xây dựng bên cạnh chùa Nga Hoàng