Sử dụng ma túy-6 nam, 1 nữ mở tiệc ma túy tại căn hộ ven biển Đà Nẵng