Sử dụng ma túy-64 người dương tính ma túy ở vũ trường New Phương Đông