st sơn thạch-S.T Sơn Thạch nói về mối quan hệ với Lan Ngọc: 'Rất khó nói, bản thân tôi cũng không biết trước được điều gì'