song kang-Sau 'Squid Game', nhiều người Việt tiếp tục xuất hiện ở phần credit siêu phẩm Hàn 'My Name' trên Netflix