Sổ sức khỏe điện tử-Người dân kêu trời vì những bất cập của Sổ Sức khỏe điện tử: Tiêm 2 mũi cập nhật 1 mũi; đang 'xanh' thì sau một đêm thành... 'chưa tiêm vaccine'