số phận-Con người sinh ra đã được định trước số phận giàu – nghèo, sướng – khổ đúng hay sai?