sổ hộ khẩu giấy-Chính sách mới: Sắp bỏ sổ hộ khẩu, trường nghề bắt buộc học lịch sử