SLNA-Merlo ghi bàn, Sài Gòn giành 3 điểm trước SLNA