siết cổ chủ nợ-Giết chủ nợ chôn xác phi tang

  • Giết chủ nợ chôn xác phi tang

    Giết chủ nợ chôn xác phi tang

    Khi anh Tuấn tới nhà đòi nợ, Vũ đã dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết rồi chở xác cách hiện trường 25 km chôn giấu phi tang.