Shark Tank-Startup đồng hồ 'made by Vietnam' phát triển thần tốc với tốc độ tăng trưởng 700% sau 1 năm