shark Hưng-Startup muốn 'giáo dục khách hàng' bị Shark Hưng phũ: 'Em phải tự giáo dục lại mình!'