sét đánh gần nhà trắng-Sét đánh ngay sát Nhà Trắng, 4 người nguy kịch