SEA Games 31-Khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31