sea games-HLV Park Hang-seo chính thức gọi quân lên tuyển, chuẩn bị để bảo vệ ngai vương