sars-coV-2-Thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm tại Thái Bình