sars-coV-2-Biến chủng lây nhanh hơn Delta xuất hiện ở 27 quốc gia