Sản phụ-Vụ vác bụng đi đẻ ... nhưng không có thai: Siêu âm không có thai nhưng 'con' vẫn đạp trong bụng?