Samsung-LG đăng ký bằng sáng chế điện thoại có khả năng kéo ra thu lại màn hình