RiKVip-Cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hầu toà, cựu bộ trưởng vắng mặt