Rich kid Thảo Nhi Lê-Tá hỏa mặt mộc Á hậu Thảo Nhi Lê khi đi thử đồ