Rét đậm rét hại-Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong 10 ngày tới