Quảng Ninh-Ông Cao Tường Huy được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh