Quảng Nam-1 ca Covid-19 ở Đà Nẵng di chuyển đến 6 huyện, thị ở Quảng Nam