Quang Hải-Quang Hải check-in chốn cũ, Huỳnh Anh cũng ngay lập tức có hành động 'lạ'