Quang Hải-FaceApp miễn nhiễm với Quang Hải, đẹp lão với Bùi Tiến Dũng