quận sơn trà-Phạt chủ chó thả rông, đánh người ở Đà Nẵng 1 triệu đồng