quản lý khách sạn-Người cách ly kêu trời vì khách sạn thu 1,2 -1,7 triệu đồng/ngày