Quần áo từ thiện-Bức xúc nhóm phụ nữ đi xin quần áo từ thiện rồi lựa đồ đẹp để bán, vứt bỏ đồ cũ lung tung trên đường