PVN-Trong nước ế ẩm, đề xuất cấm nhập khẩu xăng dầu