PVC-Trịnh Xuân Thanh phủ nhận trách nhiệm trong vụ Ethanol Phú Thọ