PVC-Chưa thoát 'bóng' Trịnh Xuân Thanh, PVC lỗ hơn 3.400 tỷ và 1.100 tỷ nợ quá hạn