Pixel-Google Photos có thêm thư mục khóa, giúp lưu trữ những bức ảnh cá nhân và riêng tư