Phương Uyên-Xuân Bắc chê khả năng phát hiện tài năng của Đức Trí kém