phương tiện giao thông-Sân bóng, phòng gym đóng cửa, bứt rứt tìm 'món cũ' xả cơ mỗi ngày