phụ huynh-Học sinh và phụ huynh tử vong khi tham quan, trải nghiệm ở vườn quốc gia