Phong trào Thái Bình Thiên Quốc-Bữa trưa tàn khốc nhất thời vãn Thanh: 8 đại tướng quân hoan hỉ nhập tiệc, nhưng chưa kịp động đũa đã đầu lìa khỏi cổ